مسئولین سبک و نمایندگان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مسئولین سبک و نمایندگان
null

شیهان امیر شریفی

رئیس سبک جیسن کاراته
null

شیهان مژگان زرین پور

نائب رئیس بانوان در کشور
null

شیهان محمد هادی شیرزاده

دبیر سبک در کشور
null

شیهان حسینعلی صمدیان

مسئول کمیته فنی سبک در کشور
null

اسد شباهنگ

نائب رئیس سبک در کشور
null

سن سی یوسف علیزاده

مدیر اجرایی و مسئول کمیته مراقبت فردی
null

مجتبی خورسند

مسئول بخش گراپلینگ
null

میثاق عبادی

مدرس کمیته داوری
null

کبری اسماعیلی

مسئول کمیته مربیان
null

مهرداد بابایی

مسئول استایل جیسن کومیته
null

فریبرز سلیمانی

مسئول کمیته داوری
null

مهدی فارغ

مسئولی کمیته مسابقات
null

علی اصغر حمیدی

مسئول کمیته استانها
null

مهدی ایمانی

مسئول کمیته آزمون
null

اسماعیل تانوردی

مسئول کمیته آموزش
null

مرتضی صفری

مسئول روابط عمومی سبک
فهرست